டிமிக்கி அடிக்கும் டியூப்பு லைட்டு

(Source: https://www.facebook.com/DimmTube)

டிமிக்கி அடிக்கும் ட - Like & Share Friend's | For Yours Safety with IIET | தீபாவளி பண்டிகையின் போது எச்சரிக்கையுடன் | Share & Like More..

Latest Articles

International Institute of Engineering & Technology

தீபாவளி பண்டிகையின் போது எச்சரிக்கையுடன் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும். குறிப்பாக பெரியோர்கள் மேற்பார்வையில் குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும்.

நீண்ட ஊதுவத்தி வைத்து பட்டாசு வெடிப்பது நல்லது. பட்டாசு வெடிக்கும் போது நைலான், சில்க் துணிகள் அணிவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

ஒரு போத...
Related Articles

Canon Imaging Asia Photo 2018-01-17 10:01

“One late night, I was walking along North Point Tram Station in Hong Kong when I chanced upon this unexpected puddle of water in the middle of fine weather. The still water created a near-perfect reflection of the station as a mother and daughter walked towards me. The combination of orange light and blue tones created a cinematic mood which I later enhanced in editing.” Image captured by Matthew Chevng, @mattchevng on Instagram. Shot on the EOS 5D Mark III at ISO 500, f/2.8, 1/30. Share your photos with us on https://snapshot.canon-asia.com/en/mystories for a chance to be featured!