ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ

(Source: https://www.facebook.com/RashriyaEkatha/)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ - 2105a1

Latest Articles

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ Photo 2012-12-07 10:52

ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ, ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಪರನಿಂದನೆಯಂತಹಾ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೊರೆದು, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ....

PLEASE LIKE YOUR PAGE ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ
https://www.facebook.com/RashriyaEkatha?ref=hl

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ Photo 2012-12-02 14:19

https://www.facebook.com/RashriyaEkatha?ref=hl

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ಧವನ್ನು ನಶಿಸಲು ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು.......
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸೊಣ........

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ Photo 2012-11-24 16:22

ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ......
ಆದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೆ.... ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವೇ ದೇವರು..
https://www.facebook.com/RashriyaEkatha?ref=hl

https://www.facebook.com/RashriyaEkatha?ref=hl

https://www.facebook.com/RashriyaEkatha?ref=hl: ಅಖಂಢ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ 2 ಮಹಾ ಪಾಪಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು..........