Hong yi xiao nu hai 2

(From: Source)

Directed by Wei-hao Cheng. With Wei-ning Hsu, River Huang, Shao-hua Lung, Rainie Yang.